fbpx
Shervin Ignacia <br> Deejay - JSI

Shervin Ignacia
Deejay - JSI

Cursus Voorwaarden

1) Danschool SalsaFever Enschede, hierna aangeduid als “De dansschool”, verzorgt cursussen op het gebied van tropische en afro dansen in de ruimste zin van het woord. Een cursus bestaat uit een aantal op het inschrijvingsformulier vermelde en overeengekomen wekelijkse lessen tegen betaling van het vermelde en overeengekomen bedrag per cursus.

2) Aspirant -cursisten dienen een door of vanwege de dansschool versterkt inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld naar de dansschool op te sturen of persoonlijk op de dansschool af te geven. De cursist verplicht zich door ondertekening van inschrijving tot betaling van het volledige lesgeld. Minderjarigen dienen het inschrijvingsformulier mede te laten ondertekenen door één van de ouders, dan wel in voorkomende gevallen een andere wettelijke vertegenwoordiger.

3) Na ontvangst en acceptatie van het inschrijvingsformulier door de dansschool ontstaat een cursusovereenkomst tussen de dansschool houder en cursist

4) Op overeenkomsten als bedoeld in punt 3 zijn uitsluitend de algemene cursusvoorwaarden van toepassing. De cursist verklaart door ondertekening en retourenring van het inschrijvingsformulier als bedoeld hierboven in punt 2 kennis genomen te hebben van deze cursusvoorwaarden en verklaart zich door ondertekening akkoord te gaan.

5) Bij een retour van een geannuleerde evenement wordt alleen de evenement kost terug geboekt, dus zonder administratie kosten

6) Na het tot stand komen van de cursusovereenkomst verstrekt de dansschool na contante betaling van het volledige cursusgeld, welke geheel voldaan moet zijn voor het begin van de eerste les, een strikt persoonlijke leskaart. Mocht deze betaling niet zijn voldaan, dan komt er €7,50 administratiekosten bij. Verstrekking van de leskaart geldt als bewijs van betaling van het volledige cursusgeld.

7) Bij tussentijden beëindiging van de cursus, dan wel het missen van een of meer lessen, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van cursusgeld plaats, noch is het mogelijk om gemiste lessen in een volgende seizoen in te halen.

8) Bij tussentijds beëindiging van de cursus, online Inschrijving annuleren, het missen van een of meer lessen, om welke reden dan ook, vindt geen retour of restitutie van cursusgeld plaats. Noch is het mogelijk om gemiste lessen in een volgende cursus of seizoen in te halen, in andere situaties kunnen we de andere mogelijkheden bespreken.

9) Een cursist is na voorafgaande toestemming van de dansschool eenmalig bevoegd een introducé mee te nemen. Na voorafgaande toestemming van en na betaling van het overeengekomen bedrag aan de dansschool kan een introducé eenmalig actief mee doen aan de les. De betreffende cursist verbindt zijn zijn introducé erop te wijzen dat deze zich aan de door of vanwege de dansschool gegeven aanwijzingen dient te houden.

10) DJ JSI behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van overmacht zoals ziekte of plotselinge verhindering van de docent en niet vinden van een locatie om de lessen te geven. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per seizoen.

11) Bij ziekte / afwezigheid van de docent ontvangt de cursist (mits bereikbaar & mits toestemming gegeven) bericht over uitgevallen lessen per SMS en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de cursist ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht. Daarnaast wordt de cursist ook een e-mail met informatie (mits hiervoor toestemming is gegeven).

12) In geval van te kort aan mannelijke cursisten is het in overleg met de dansschool mogelijk, dat een mannelijke cursist een of meerdere lessen bijwoont dan waarvoor de betreffende cursist ingeschreven is. De cursist dient wel minimaal hetzelfde niveau te beheersen.

13) De danschool behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde cursus de betreffende cursus geen doorgang te laten vinden.

14) De cursist is behoudens overmacht aansprakelijk voor alle door de dansschool te lijden schade als gevolg van onrechtmatig handelen of nalaten door de cursist conform de wettelijk bepalingen ter zake.

15) De dansschool is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing, diefstal of eventuele letselschade.

16) De dansschoolhouder is bevoegd een cursist die wegens wangedrag de toegang is ontzegd, te blijven weigeren.

17) De dansschool behoud zich te allen tijde recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder opgaaf van reden.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.